+421 (0)46 511 12 - 12

Vylúčenie záruky

Obsah on-line ponuky

Wire Technologies v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky zo záruky voči Wire Technologies, vzťahujúce sa na škody materiálneho alebo nehmotného charakter, spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytovaných informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany Wire Technologies nejde o preukázateľne úmyselné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie. Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné.

Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie internetové stránky („Linky“), ktoré ležia mimo oblasť zodpovednosti Wire Technologies, by záväzok ručenia nadobudol platnosť len v prípade, kedy Wire Technologies pozná obsah a z technického hľadiska by bolo možné a splniteľné, v prípade protiprávneho obsahu použitiu zabrániť. Wire Technologies v žiadnom prípade nemá vplyv na aktuálnu a budúcu úpravu a na obsah pripojených/prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov pripojených/prepojených stránok, ktoré sa zmenili po umiestnení linku na stránke. Toto konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie zápisy do kníh hostí zriadených firmou Wire Technologies, diskusné fóra a mailingové zoznamy. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a najmä za škody, ktoré vzniknú z používania alebo nepoužívania informácií poskytnutých týmto spôsobom, zodpovedá samotný poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, nie ten, ktorý prostredníctvom linkov na príslušné zverejnenie len odkazuje.

Autorské a známkové právo

Wire Technologies sa usiluje rešpektovať vo všetkých publikáciách autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sám vyhotovil, alebo využívať grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie. Všetky značky a ochranné značky tovaru, uvedené v rámci internetovej ponuky a príp. chránené tretími osobami podliehajú neobmedzene ustanoveniam aktuálne platného známkového práva a vlastníckeho práva aktuálnych registrovaných vlastníkov. Len na základe zmienky netreba vyvodzovať závery, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb! Autorské práva za zverejnené objekty, ktoré vyhotovila samotná firma Wire Technologies ostávajú výlučne Wire Technologies. Rozmnožovanie alebo použitie takých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikácií nie je bez výslovného súhlasu Wire Technologies dovolené.

Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti treba považovať za súčasť internetovej ponuky, ktorá na túto stránku odkazovala.

Salvatorská doložka

Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali, už nezodpovedali alebo nezodpovedali úplne platnému právnemu stavu, ostatné časti dokumentu tým vo svojom obsahu a platnosti ostávajú nedotknuté.

E-Mail DISCLAIMER:

Tento e-mail je určený len konkrétnej osobe a môže obsahovať dôverné informácie. Ak ste dostali tento e-mail omylom, bezodkladne na to upozornite odosielateľa a odstráňte pôvodný e-mail spolu s jeho prílohami. Akékoľvek iné použitie alebo poskytnutie e-mailu je zakázané.

Wire Technologies s.r.o., Podjazdová ulica 21, 971 01  Prievidza, IČO: 36040339

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Touto cestou Vám dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie dotknutých údajov: údaje zo životopisu, motivačného listu

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie

Zdroj, z akého pochádzajú osobné údaje: www.profesia.sk, životopisy, motivačné listy zaslané poštou alebo e-mailom

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Neexistujú

Cezhraničný prenos osobných údajov: Neuskutočňuje sa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neprofiluje sa

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Wire Technologies, s.r.o., Podjazdová ulica 21, 971 01 Prievidza prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Kontaktné údaje:

e-mailová adresa:   info@remove-this.wiretechnologies.sk    alebo telefónne číslo:  046/511 12 17.